هیئت امناء کانون

1 - حجه الاسلام و المسلمین حاج هاشم پایدارحق : امام جماعت مسجد
 
2 - آقای حاج محمدعلی مصلحی : رئیس هیئت امناء
 
3- آقای محمدرضا مصلحی : بازرس مالی کانون
 
4 - آقای هادی حاجی رحیمی : مدیر مسئول
 
5 - آقای حامد پایدارحق : رابط فرهنگی