مدیر مسئول

آقای هادی حاجی رحیمی

 
 

(آقای مسلم خلیل زاده از سال 1389 تا 1392)