مسئولین واحد خواهران

1 - سرکار خانم ریحانی : مسئول واحد و مربی
 
2 - سرکار خانم حاج رحیمیان : مربی