مسئولین واحد برادران

 
2 - احمد حاجی رحیمی : مربی طراحی و خوشنویسی و کامپیوتر
 
3 - صابر حاج آبالو : مربی تربیت بدنی
 
4 - وحید صادقی : مربی تربیت بدنی و ریاضی و کامپیوتر
 
5 - روح اله ریحانی : مسئول کتابخانه
 
6 - عباس حاج رحیمیان : مسئول طرح تابستانی
 
7 - حامد پایدارحق : رابط فرهنگی و مربی رباتیک
 
8 - یعقوب نقیبی : امور هماهنگی و پشتیبانی